TELERAU AC AMODAU 


Gall gwesteion wneud defnydd arferol o ystafelloedd gwely a chyfleusterau Plas Nanteos ac mae gofyn iddynt fod yn ystyriol o westeion eraill a natur hanesyddol yr adeilad. Mae'r holl wyliau byrion a digwyddiadau arbennig yn amodol ar argaeledd a gellir eu tynnu yn ôl unrhyw bryd.

Bydd yn rhaid i'r gwesteion dalu'r tâl y cytunwyd arno ynghyd ag unrhyw symiau ychwanegol sydd wedi codi wrth ddefnyddio gwasanaethau arbennig gan y Gwestai a/neu'r gwesteion sydd gyda hwy ynghyd ag unrhyw TAW gymwys erbyn y dyddiad gadael fan pellaf.

Ni fydd yn rhaid i Blas Nanteos dderbyn arian tramor. Os byddwn yn derbyn arian tramor, bydd yn cael ei dderbyn ar y pris cyfredol os yn bosibl. Os bydd Plas Nanteos yn derbyn arian tramor neu ddull talu heb arian, y Gwestai fydd yn talu am unrhyw gostau cysylltiedig, e.e. am ymholiadau gyda chwmnïau cardiau credyd, telegramau ayyb.

Bydd y Gwesteion yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir ganddynt hwy neu eu Gwesteion neu unrhyw un arall sy'n derbyn gwasanaethau gan Blas Nanteos gyda gwybodaeth y Gwestai neu yn unol ei fwriad.

Os bydd y Gwestai yn gwrthod talu neu mewn ôl-ddyledion gyda'r tâl y cytunwyd arno, bydd hawl gan Blas Nanteos i ddefnyddio'r hawl cadw cyfreithiol o eitemau y mae'r Gwestai neu'u gwesteion wedi dod gyda hwy. Ymhellach, bydd hawl gan Blas Nanteos i ddefnyddio'r hawl cadw hwn neu hawlrwym er mwyn sicrhau ei hawliau o dan y Cytundeb Llety, yn enwedig ar gyfer arlwyo, neu dreuliau eraill a wnaed ar gyfer y Gwestai ac ar gyfer unrhyw fath o hawliau difrod.

Os gofynnir am wasanaethau yn ystafell y Gwestai neu yn ystod amserau anarferol o'r diwrnod (ar ôl 9.00 p.m. a chyn 7.00 a.m.), bydd hawl gan Blas Nanteos i godi tâl ychwanegol. Serch hynny, bydd tâl ychwanegol o'r fath yn cael ei nodi ar fwrdd prisiau'r ystafell.

Bydd hawl gan Blas Nanteos i gyhoeddi anfonebau neu anfonebau dros dro am ei wasanaethau unrhyw bryd.

Bydd gofyn i Blas Nanteos ddarparu'r gwasanaethau y cytunwyd arnynt i'r graddau sy'n cydymffurfio â'i safonau.

Bydd Plas Nanteos yn codi tâl ychwanegol am wasanaethau y gofynnir amdanynt, megis darparu gwasanaeth ystafell, cotiau i fabanod, triniaethau harddwch, triniaethau sba ayyb. Bydd yr holl wasanaethau yn cael eu prisio ar wahân ar y rhestr brisiau.

Bydd Plas Nanteos yn gyfrifol am yr eitemau y mae'r Gwesteion yn dod gyda hwy. Yr unig ffordd y bydd Plas Nanteos yn gyfrifol yw os bydd yr eitemau yn cael eu trosglwyddo i'r Rheolwr neu'r unigolion sydd wedi'u hawdurdodi gan y Rheolwr neu eu rhoi ar gadw mewn lle sydd wedi'i neilltuo ganddynt neu wedi'i fwriadu at ddiben o'r fath. Oni bai bod Plas Nanteos yn darparu tystiolaeth arall, bydd Plas Nanteos yn gyfrifol am ei ddiffyg ei hun neu ddiffyg ei asiantaethau dirprwyol ac ymwelwyr. Dim ond at y swm a nodir yn y gyfraith ar atebolrwydd landlordiaid y bydd Plas Nanteos yn gyfrifol. Os bydd Gwestai neu eu Gwesteion yn methu cydymffurfio ar unwaith gyda chais Plas Nanteos i roi eu heitemau ar gadw mewn coffor adneuo arbennig, bydd Plas Nanteos yn cael ei ryddhau o unrhyw gyfrifoldeb. Bydd swm unrhyw atebolrwydd Plas Nanteos yn cael ei gyfyngu i'r uchafswm sydd wedi'i yswirio o dan yswiriant atebolrwydd trydydd parti Plas Nanteos. Bydd unrhyw fai ar y Gwestai yn cael ei ystyried. Efallai na fydd Plas Nanteos yn cael ei ddal yn gyfrifol am beth esgeulustod. Mewn achos o'r fath, bydd baich i brofi'r diffyg yn gorwedd gyda'r Gwestai. Ni fydd unrhyw ddifrod ôl-ddilynol neu anuniongyrchol nac unrhyw golli elw yn cael ei ad-dalu.

Dim ond hyd at swm o £750 y mae Plas Nanteos yn gyfrifol am bethau gwerthfawr, arian a gwarannau ar hyn o bryd. Dim ond am unrhyw ddifrod gormodol y bydd Plas Nanteos yn gyfrifol amdanynt mewn achos pan fydd wedi derbyn eitemau o'r fath i'w rhoi ar gadw gan wybod eu hansawdd neu mewn achos pan fydd y difrod wedi'i achosi gan ei hun neu ei asiantaethau dirprwyol.

Gallai Plas Nanteos wrthod rhoi pethau gwerthfawr, arian a gwarannau ar gadw os yw'r eitemau o werth sy'n sylweddol fwy na'r rheini sydd fel arfer yn cael eu trosglwyddo i'w rhoi ar gadw gan westai'r sefydliad lletya.

Ym mhob achos o roi ar gadw, bydd atebolrwydd yn cael ei eithrio os yw'r Gwestai yn methu hysbysu Plas Nanteos ar unwaith o'r difrod sydd wedi'i achosi. Ymhellach, bydd hawliau o'r fath yn cael eu mynnu yn y llys o fewn tair blynedd o wybod amdanynt neu i'r Gwestai wybod amdanynt; fel arall, bydd yr hawl yn darfod

Anifeiliaid

Dim ond gyda chaniatâd blaenorol y Rheolwr y gellir dod ag anifeiliaid i Blas Nanteos a gyda thâl ychwanegol. Bydd gofyn i Westai sy'n dod ag anifail gydag ef i gadw a/neu oruchwylio'r anifail yn gywir yn ystod eu harhosiad neu sicrhau ei fod yn cael ei gadw a/neu oruchwylio gan drydydd parti cymwys ar ei gost ei hun.

Bydd gan Westai sy'n dod ag anifail yswiriant atebolrwydd anifail addas a/neu yswiriant atebolrwydd personol sy'n ymdrin ag unrhyw ddifrod posibl a achosir gan anifeiliaid. Bydd tystiolaeth o yswiriant o'r fath yn cael ei rhoi i Nanteos os gofynnir amdani. Bydd y Gwestai a/neu ei gwmni yswiriant yn gyfrifol ar y cyd a phob yn un i Blas Nanteos am unrhyw ddifrod a achosir gan anifeiliaid sy'n ymweld. Bydd difrod o'r fath hefyd yn cynnwys yn benodol unrhyw iawndal i'w dalu gan Blas Nanteos i'r trydydd partïon. Ni chaniateir mynediad i anifeiliaid i'r bwytai a'r lolfa (ac eithrio cŵn tywys).  

Dim ond ystafelloedd gwely penodol a fydd yn cael eu caniatáu i gynnwys anifeiliaid ar ddisgresiwn y perchennog.

Nid oes yn rhaid i Blas Nanteos estyn arosiadau llety, mae hyn ar ddisgresiwn y Rheolwr.

Os bydd Gwestai yn cael ei rwystro rhag gadael y sefydliad lletya ar y dyddiad gadael gan fod yr holl ffyrdd teithio wedi'u blocio neu'n methu'u defnyddio oherwydd digwyddiadau hynod annisgwyliadwy (e.e. cwymp eira eithafol, llifogydd ayyb), bydd y Cytundeb Llety yn cael ei adnewyddu'n awtomatig ar gyfer y cyfnod y bydd y Gwestai methu gadael. Yr unig bryd y gallai'r tâl ar gyfer y cyfnod hwn gael ei ostwng yw os bydd y Gwestai methu gwneud defnydd llawn o'r gwasanaethau a gynigir gan y sefydliad lletya oherwydd yr amodau tywydd hynod. Bydd hawl gan Blas Nanteos i godi tâl sydd o leiaf gyfwerth â'r pris sydd fel arfer yn cael ei godi yn ystod y tymor tawel.

Terfynu'r Cytundeb Llety - canslad cynnar

Os yw'r Cytundeb Llety wedi'i wneud ar gyfer cyfnod penodol, fe ddaw i ben ar ddiwedd cyfnod o'r fath.

Os yw'r Gwestai yn gadael yn gynnar, bydd hawl gan Blas Nanteos i godi tâl am gyfanswm llawn y pris y cytunwyd arno. Gall Plas Nanteos dynnu unrhyw beth a arbedir oherwydd methiant i ddefnyddio cwmpas ei wasanaethau neu'u cynnal trwy osod yr ystafelloedd a archebwyd i westeion eraill. Nid ystyrir bod arbedion o'r fath yn bodoli os yw galluoedd y sefydliad lletya yn cael eu defnyddio'n llawn ar fethiant y Gwestai i ddefnyddio'r ystafelloedd a archebwyd ac y gellir gosod yr ystafell i westeion eraill oherwydd bod y Gwestai wedi canslo. Bydd baich y profi i ddangos bod arbedion wedi'u gwneud yn gorwedd gyda'r Gwestai.

Ar farwolaeth y Gwestai, bydd y Cytundeb gyda Phlas Nanteos yn darfod.

Os yw'r Cytundeb Llety wedi'i wneud am gyfnod amhenodol, gall y Partïon derfynu'r Cytundeb erbyn 10.00 a.m. y trydydd dydd cyn diwedd arfaethedig y Cytundeb.

Bydd hawl gan Blas Nanteos i derfynu'r Cytundeb Llety ar unwaith am resymau pwysig, yn enwedig os yw'r Gwestai

a) yn gwneud defnydd niweidiol iawn o'r ystafelloedd neu'n gwneud eu harhosiad yn annioddefol i'r gwesteion eraill, y perchennog, ei asiantaethau dirprwyol neu drydydd partïon sy'n aros yn y sefydliad lletya oherwydd ymddygiad creulon, sarhaus neu fel arall yn hynod amhriodol neu'n cyflawni gweithred yn erbyn eiddo, moesoldeb neu ddiogelwch corfforol tuag at yr unigolion hyn sy'n amodol ar gosb;


b) yn dioddef o afiechyd heintus neu afiechyd am gyfnod sy'n hwy na chyfnod y llety neu fel arall sydd angen gofal;


c) yn methu talu am yr anfonebau a gyflwynwyd pan fyddant yn daladwy o fewn cyfnod penodol sy'n rhesymol (3 diwrnod).

Os bydd Gwestai yn cael ei daro yn sâl yn ystod ei arhosiad ym Mhlas Nanteos, bydd Plas Nanteos yn trefnu gofal meddygol ar gais y Gwestai. Mewn achos o berygl buan, bydd Plas Nanteos yn trefnu gofal meddygol hyd yn oed heb gais arbennig y Gwestai, yn enwedig os yw hyn yn angenrheidiol ac nad yw'r Gwestai yn gallu gwneud cais ei hun. Cyhyd â bod y Gwestai yn methu gwneud penderfyniadau neu nad yw'n bosibl cysylltu â theulu'r Gwestai, bydd Plas Nanteos yn trefnu gofal meddygol ar draul Gwesteion.
Serch hynny, bydd graddau gofal o'r fath yn gorffen cyn gynted ag y bydd y Gwestai yn gallu gwneud penderfyniadau neu os yw ei deulu wedi'u hysbysu am y salwch.

Yn benodol bydd gan Blas Nanteos hawl i iawndal gan y Gwestai neu, yn achos eu marwolaeth, eu holynyddion am y treuliau a ganlyn:


a) costau meddygol heb eu talu, costau am drafnidiaeth ambiwlans, cyffuriau a chymhorthion meddygol


b) diheintiadau i'r ystafell sydd wedi dod yn angenrheidiol,


c) llieiniau, dillad gwely a dodrefn gwely nad oes modd eu defnyddio eto, neu fel arall diheintiad neu lanhau trylwyr ar yr holl eitemau hyn,

d) adfer waliau, dodrefn, carpedi ayyb os ydynt wedi'u halogi neu'u difrodi mewn perthynas â'r salwch neu'r farwolaeth,


e) rhent am yr ystafell, cyhyd â bod yr ystafell wedi cael ei defnyddio gan y Gwestai, ynghyd ag unrhyw ddyddiau pan nad oedd modd defnyddio'r ystafelloedd oherwydd diheintio, ymadael ayyb,


f) unrhyw ddifrod arall a achoswyd gan Blas Nanteos.

Os yw'r Cytundeb Llety wedi'i wneud gyda Gwestai sy'n Ddefnyddiwr sy'n preswylio yn aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ, Norwy neu'r Swistir, y llys sy'n gymwys ar gyfer gwlad y Defnyddiwr fydd â'r awdurdodaeth lwyr mewn achos o gamau yn erbyn y Defnyddiwr yn y mater perthnasol.

Bydd unrhyw ddatganiadau yn cael eu derbyn gan y parti arall erbyn diwrnod olaf y terfyn amser (12.00 hanner nos).

Bydd hawl gan Blas Nanteos i osod unrhyw un o'i hawliau yn erbyn hawliau'r Gwestai. Ni fydd hawl gan y Gwestai i osod unrhyw un o'i hawliau yn erbyn hawliau Plas Nanteos oni bai bod Plas Nanteos yn fethdalwr neu fod hawl y Gwestai wedi'i sefydlu gan y llys neu'i gydnabod gan Blas Nanteos.

Os bydd unrhyw fylchau yn codi mewn perthynas â'r Cytundeb, bydd darpariaethau cyfreithiol cymwys yn berthnasol.

Os na fyddwch yn canslo ystafell warantedig hyd at 21 diwrnod cyn cyrraedd, fe godir tâl llety am 1 noson arnoch chi am bob ystafell sydd wedi'i harchebu. Bydd ein polisi grŵp yn berthnasol os byddwch chi'n cadw 4 neu'n fwy o ystafelloedd (cysylltwch â ni am fanylion pellach).

"Tybir bod y Cytundeb Llety wedi'i sbarduno ar ôl i Blas Nanteos dderbyn archeb y Gwestai a derbyn y blaendal y cytunwyd arno. Bydd blaendal sydd gyfwerth â'r noson gyntaf yn cael ei gasglu o'ch cerdyn credyd/debyd. Nid ellir ad-dalu blaendaliadau o fewn 21 diwrnod i ddyddiad yr arhosiad y cytunwyd arno. Os bydd yn rhaid canslo, bydd eich blaendal yn cael ei golli. Rydym yn argymell eich bod yn ystyried prynu yswiriant gwyliau rhag ofn y bydd yn rhaid i chi ganslo'ch gwyliau oherwydd amgylchiadau nad oedd modd eu rhagweld."

Os nad yw'r gwestai yn talu blaendal o un noson o lety cyn eu harhosiad, gallai'r ystafell gael ei gosod i eraill sy'n dewis talu blaendal o flaenllaw.

Os yw'r Gwestai wedi gwneud blaendal, ystyrir bod yr ystafelloedd wedi'u cadw hyd at 11.00 a.m ar y diwrnod ar ôl y dyddiad cyrraedd y cytunwyd arno ar yr hwyraf. Os yw blaendal sydd gwerth mwy na phedwar diwrnod wedi'i wneud, bydd yr orfodaeth i ddarparu llety i'r Gwestai yn dod i ben ar 11a.m. ar y pumed diwrnod.

Gallai'r Gwestai ddiddymu'r Cytundeb llety trwy ddatganiad unochrog erbyn 21 diwrnod cyn dyddiad cyrraedd y Gwestai y cytunwyd arno heb fod yn atebol i dalu'r ffi ganslo.

Os bydd y Gwestai yn cael ei atal rhag cyrraedd Plas Nanteos ar y dyddiad cyrraedd gan ei fod yn amhosibl oherwydd digwyddiadau hynod annisgwyliadwy (e.e. cwymp eira eithafol, llifogydd ayyb), ni fydd rheidrwydd ar y Gwestai i dalu'r gost y cytunwyd arni ond bydd yn rhaid talu'r ffi ganslo sef llety am un noson.

Bydd yr orfodaeth i dalu'r gost ar gyfer yr arhosiad a archebwyd yn adfer cyn gynted ag y bydd y cyrhaeddiad yn dod yn bosibl eto cyhyd â'i fod yn bosibl o fewn tri diwrnod.

Gallai Plas Nanteos gynnig llety eilydd digonol (o'r un ansawdd) cyhyd â bod hynny'n rhesymol i'r Gwestai, yn enwedig os yw'r gwahaniaeth yn ddi-nod ac y gellir ei gyfiawnhau yn  wrthrychol.

Gellir ystyried bod cyfiawnhad gwrthrychol wedi'i roi, er enghraifft, os nad oes modd defnyddio'r ystafell/ystafelloedd, neu os yw gwesteion sydd eisoes yn aros wedi gorfod ymestyn eu harhosiad, os yw'r sefydliad yn llawn neu os yw hyn wedi dod yn angenrheidiol oherwydd gweithgareddau gweithredol pwysig eraill.

Bydd unrhyw dreuliau ychwanegol sy'n deillio o lety eilydd o'r fath yn cael eu talu gan Blas Nanteos.

Bydd gan Westai sy'n dod ag anifail yswiriant atebolrwydd anifail addas a/neu yswiriant atebolrwydd personol sy'n ymdrin ag unrhyw ddifrod posibl a achosir gan anifeiliaid. Bydd tystiolaeth o yswiriant o'r fath yn cael ei rhoi i Nanteos os gofynnir amdani. Bydd y Gwestai a/neu ei gwmni yswiriant yn gyfrifol ar y cyd a phob yn un i Blas Nanteos am unrhyw ddifrod a achosir gan anifeiliaid sy'n ymweld. Bydd difrod o'r fath hefyd yn cynnwys yn benodol unrhyw iawndal i'w dalu gan Blas Nanteos i'r trydydd partïon. Ni chaniateir mynediad i anifeiliaid i'r bwytai a'r lolfa (ac eithrio cŵn tywys).  

Dim ond ystafelloedd gwely penodol a fydd yn cael eu caniatáu i gynnwys anifeiliaid ar ddisgresiwn y perchennog.

Nid oes yn rhaid i Blas Nanteos estyn arosiadau llety, mae hyn ar ddisgresiwn y Rheolwr.

Os bydd Gwestai yn cael ei rwystro rhag gadael y sefydliad lletya ar y dyddiad gadael gan fod yr holl ffyrdd teithio wedi'u blocio neu'n methu'u defnyddio oherwydd digwyddiadau hynod annisgwyliadwy (e.e. cwymp eira eithafol, llifogydd ayyb), bydd y Cytundeb Llety yn cael ei adnewyddu'n awtomatig ar gyfer y cyfnod y bydd y Gwestai methu gadael. Yr unig bryd y gallai'r tâl ar gyfer y cyfnod hwn gael ei ostwng yw os bydd y Gwestai methu gwneud defnydd llawn o'r gwasanaethau a gynigir gan y sefydliad lletya oherwydd yr amodau tywydd hynod. Bydd hawl gan Blas Nanteos i godi tâl sydd o leiaf gyfwerth â'r pris sydd fel arfer yn cael ei godi yn ystod y tymor tawel.


Nodiadau Archebu:

Y cyfraddau a ddangosir yw'r cyfanswm fesul ystafell fesul arhosiad, ac mae'n cynnwys TAW a brecwast. Codir tâl am welyau ychwanegol mewn switiau ar sail y pen.

Dim ond gyda chaniatâd blaenorol y Rheolwr y gellir dod â chŵn i Blas Nanteos, a chodi tâl o £5 y noson am bob ci.

Ni chaniateir mynediad i gŵn i'r bwytai na'r lolfa (ac eithrio cŵn tywys).

Dim ond mewn ystafelloedd gwely penodol y gellir cael anifeiliaid ar ddisgresiwn y perchennog.

Er ein bod wrth ein boddau â chŵn, yn anffodus mi allai rhai gwesteion fod ag alergedd i flew cŵn.

Gall sŵn anarferol gyffroi cŵn a'ch cadw chi a gwesteion eraill ar ddihun yn ystod y nos.

Bydd gofyn i Westai sy'n dod â chi gydag ef i gadw a/neu oruchwylio'r ci yn gywir yn ystod eu harhosiad neu sicrhau eu bod yn cael eu cadw a/neu oruchwylio gan drydydd parti cymwys ar eu cost eu hunain.

Bydd gan Westai sy'n dod â chi yswiriant atebolrwydd anifail addas a/neu yswiriant atebolrwydd personol sy'n ymdrin ag unrhyw ddifrod posibl a achosir gan anifeiliaid. Bydd tystiolaeth o yswiriant o'r fath yn cael ei rhoi i Nanteos os gofynnir amdani.

Bydd y Gwestai a/neu ei gwmni yswiriant yn gyfrifol ar y cyd a phob yn un i Blas Nanteos am unrhyw ddifrod a achosir gan y ci/cŵn sy'n ymweld. Bydd difrod o'r fath hefyd yn cynnwys yn benodol unrhyw iawndal i'w dalu gan Blas Nanteos i'r trydydd partïon.

Amser Cyrhaedd:

Bydd hawl gan y gwesteion i fynd i mewn i'w hystafelloedd gwely o 2.00 p.m. ar y dyddiad cyrraedd y cytunwyd arno .


Amser Gadael:

Bydd yn rhaid i'r ystafelloedd gwely gael eu gwacau gan y Grŵp erbyn 11.00 a.m. ar y dyddiad gadael. Bydd hawl gan Blas Nanteos i godi tâl am ddiwrnod arall os nad yw'r ystafelloedd gwely yn cael eu gwacau ar amser.

Gall y dderbynfa gadw'r bagiau heb gost ychwanegol os dymunwch aros yn hwy ar eich diwrnod ymadael.


Ychwanegion:

Rydym yn codi £35 y noson ar gyfer plant hyd at 17 oed, £15 am blant dan 5 oed, £15 y noson i drefnu cot, £70 yr oedolyn dros 17 oed sydd eisiau rhannu ystafell ddwbl gyda dau westai arall.

Cofiwch grybwyll os oes gennych unrhyw ofynion arbennig. Mae gennym ddewis o glustogau plu neu synthetig; gallwn ddarparu ar gyfer gwahanol anghenion dietegol neu gallwn gynnig teithiau cerdded wedi'u tywys, cadw lle yn y theatr neu gall ein bwyty ddarparu champagne neu flodau yn eich ystafell. Gallwn drefnu ymweliad gan arbenigwr sba neu aromatherapi neu therapi harddwch neu drin gwallt. Gallwn drefnu rownd o golff i chi ar Gwrs Golff Penlanlas gerllaw. Rydym yn barod iawn i'ch gwasanaethu.GWOBRAU

 
 

Nanteos, Aberystwyth, Ceredigion, Wales SY23 4LU   01970 600522